Θεραπεία
Αποδομημένα πηλήκια
Εδώλιο
Φράχτης
.
Όρθια φιγούρα
Χωρίς τίτλο
Όρθιες φιγούρες
Καθιστή φιγούρα
Χωρίς τίτλο
Πουλί
Χωρίς τίτλο.
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο

2011.ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην γκαλερί Batagianni.